ChandraOnline Dokeos E-Learning

| No TrackBacks
English: Online Learning

Image via Wikipedia

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ChandraOnline Dokeos E-Learning 
โดคีออสคือชุดโปรแกรมประเภทเสรี ที่ใช้สำหรับการบริหารจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ที่มีคุณลักษณะต่างๆพร้อมสำหรับความต้องการ ในการใช้งานเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการบูรณาการจัดการเรียนรู้ผ่านทาง ระบบเครือข่ายท้องถิ่นหรืออินเตอร์เน็ต
    ผลงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่องการศึกษาและพัฒนาสื่อนวัตกรรม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สนับสนุนการเรียนการสอนด้านศิลปกรรม แบบออนไลน์ทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต : โดยใช้ระบบโดคีออส โอเพ่นซอร์สอีเลิร์นนิ่ง
    เวอร์ชั่นภาษาไทยปัจจุบันนี้ปรับแต่งและแปลภาษาระบบโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำ สาขาวิชาศิลปกรรม ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ถนนรัชดาภิเษก กทม. 10900 โทร.02 942 6900 ต่อ 3011,3014,โทร.มือถือ ถือ.08 9667 0091 , www.prachid.com, eMail : prachid@prachid.com, http://artnet.chandra.ac.th, http://art.chandra.ac.th

This work is a part of the study and distribution of the research in title " The Study and Development of the Educational Media Innovation , Supporting the Art Education Online Learning Courses : Using "Dokeos" the Open Source Learning Management http://www.chandraonline.infoSystem."

Enhanced by Zemanta

Free & Open Source Solutions for Education Conference & Workshop

| No TrackBacks

Thumbnail image for thaitulip-wp304-theme.png

เรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสัมมนาและมีส่วนร่วมในการทำเวิร์คชอป ในหัวข้อเรื่อง FlossEdBk : Free/Libre Open Source Solutions for Education : Bangkok เทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ( Sustainable Learning Technology)ร่วมกันที่โรงเรียนนานาชาติ KIS เขตห้วยขวาง กทม.ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552-วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2552 นี้ โดยทางโรงเรียนนานาชาติคิสเป็นเจ้าภาพร่วมกับทาง fossed.org  โดยมีบุคคลที่สนใจมาร่วมประชุมครั้งนี้จากหลายๆประเทศ โดยผู้จัดมีแนวคิดหลักในการจัดประชุมในครั้งนี้คือ "ทำไมและอย่างไรกับซอฟท์แวร์โอเพ่นซอร์ส(Floss)ในแวดวงการศึกษา สร้างเสริมประสิทธิภาพการสอนและผลงานทางวิชาการ ด้วยซอฟท์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมใช้ ผู้มีส่วนร่วมพัฒนาซอฟท์แวร์เสรีที่กระจัดกระจายกันอยู่ให้ได้มีโอกาสพบปะ สังสรรค์ ร่วมแสดงผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเกิดความร่วมมือแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน (Professional Development Opportunity)"

    ในการจัดประชุมครั้งนี้ทางผู้จัดได้ให้เกียรติเชิญผมไปร่วมเสนองานและเป็น วิทยากรในกลุ่ม WorkShop ในหัวข้อของระบบบริหารจัดการการเรียนรู้(Learning Management System) ซึ่งผมได้ส่งหัวข้อไปให้คือเรื่อง Free Open Source LMS : Claroline Thai Edition & eFront Thai Edition เป็น อีก 2 ใน 3 โปรแกรมระบบอีเลิร์นนิ่งที่ผมได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการแปลภาษาไทยของระบบและ ปรับแต่งเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยเฉพาะ ตามโครงการศึกษาวิจััยและพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนระบบบริหารจัดการเรียนการสอน ศิลปกรรมผ่านระบบเครือข่าย ประเภทเปิดเผยรหัสต้นฉบับ The research and development of educational media innovation for supporting the art and design online learning courses. ซึ่งทางผู้จัดแจ้งว่าเป็นวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย.บ่าย ลองดูกำหนดการประชุมสัมมนาและสมัครลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมสัมมนาเองแล้วกันนะครับ การจัดสัมมาครังนี้มีค่าลงทะเบียนด้วย ลองติดต่อดูนะครับ แล้วพบกันในงานสัมมนานะครับ

Chandraonline.info the e-community project

| No TrackBacks
Movabletype e-publishing platform 4.261 Available to upgrade Now
Thai Language is 70% progress now. Who want to help to translate ,please Contact me Now! CellPhone:0896670091

chandrajigsaw350-anima.gifWhy Movabletype e-publishing? Because of...
1.Web site content management
Movable Type powers more than just blogs; it also serves as a powerful web site and content management system.
2.Easy to use, easy to install
Movable Type is easier to use than ever before, with a redesign user interface and a brand new installation wizard.
3.Turn readers into members
Movable Type gives your readers more ways than ever before to engage with your blog, your content and each other.
4.Built for scale and multiple blogs
Movable Type's has been re-architected to be faster, more secure, more scalable and more resilient than ever before.

To Visit our'Out site that I admin, Please Click on picture. to learn more. We have Free 2,000 email accounts with 7.25 GB Disk Space each for chandrakasem members only, Go and get there 'n then Sign up to member Now.!

Asst.Prof Prachid Tinnabutr

9/3/2009

I just finished installing Movable Type 4!

Welcome to my new blog powered by Movable Type. This is the first post on my blog and was created for me automatically when I finished the installation process. But that is ok, because I will soon be creating posts of my own!

February 2012

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Pages

  • media

Categories

  • Research

Knowledge Management
and Information Technology
for all Thai Teachers

WordPress Thai Edition
Dev to Serv Your
Knowledge Management
by Wordpressthai.com

Thailand Researcher’s
Community

The Knowledge Management
Network Center for
Art and Design Profession

Build Brand.info สร้างแบรนด์
Brand Building Knowledge
Wittycomputer:วิตตี้คอมพิวเตอร์

prachid.com : ประชิดดอตคอม

e107CMS Thai Edition : FreeCMS

ThaiSME Community
บริหารจัดการระบบโดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร contact email: prachid@chandraonline.info Powered by Movable Type 5.12

February 2012

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

Recent Assets

  • Prachid Tutorials Youtube Chanel.jpg
  • chandraonline-dokeos.jpg
  • thaitulip-wp304-theme.png
  • prachid-classrm2009-6000.jpg
  • prachid-classrm-act2009-8400.jpg
  • prachid-classrm-act2009-300.jpg
  • chandrajigsaw350-anima.gif

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Technorati

Technorati search

» Blogs that link here


Knowledge Management
and Information Technology
for all Thai Teachers

WordPress Thai Edition
Dev to Serv Your
Knowledge Management
by Wordpressthai.com

Thailand Researcher’s
Community

The Knowledge Management
Network Center for
Art and Design Profession

Build Brand.info สร้างแบรนด์
Brand Building Knowledge
Wittycomputer:วิตตี้คอมพิวเตอร์

prachid.com : ประชิดดอตคอม

e107CMS Thai Edition : FreeCMS

ThaiSME Community